PI Onderzoeksgroep

Manier van samenwerken

De PI-onderzoeksgroep is een Community of Learning die organisch tot stand is gekomen via een gedeelde interesse in het thema en een gedeelde verwachting dat het doen van onderzoek een mooie vorm zou kunnen zijn om de eigen professionele ontwikkeling mee te voeden. In het samenspel van deze groep heeft het zoeken naar balans tussen geven en nemen, tussen mensen met én zonder formele tijd, en met én zonder onderzoekservaring een belangrijke rol gespeeld. Een paar van de impliciete spelregels zijn:
Rekening houden met de dagelijkse werkpraktijk van de betrokkenen. Dus ook zoeken naar pragmatische en interessante manieren van onderzoek doen.
Organiseren van aangename ontmoetingen. Iedereen maakt er tijd voor vrij. Het is dan ook belangrijk om elkaar op een prettige plek te ontmoeten en te zorgen voor zowel mentale als fysieke voeding.
Samen werken en zorgdragen voor een gedeeld eigenaarschap, maar ook tussentijds versnellen met de mensen die er formele tijd voor hebben, zodat er het gevoel van vooruitgang blijft bestaan (ieder draagt bij naar eigen kunnen).

De onderzoeksgroep staat onder leiding van

Manon Ruijters, Good Work Company, Aeres Hogeschool Wageningen, VU.
Adviseur, lector, hoogleraar bij respectievelijk Good Work Company, Aeres Hogeschool Wageningen en VU

Professionals en hun plek in een organisatie boeien mij. De druk waarin en waaronder ze werken, leren en ontwikkelen raakt me. Vaak zit er veel meer kracht in professionals dan eruit lijkt te komen. Graag zoek ik samen met (groepen) professionals en organisaties  naar manieren om professionals en professionaliteit tot zijn recht te laten komen en ontwikkeling vorm te geven. Dat vraagt om fundamentele interesse, kennis, inzicht in leren en ontwikkelen; nieuwsgierigheid naar de soms verborgen en soms zichtbaar onbenutte kwaliteit van mensen; aandacht en kennis voor de organisatiesystemen en veranderingen die daarin spelen.

Ik ben bereikbaar via manonruijters@goodworkcompany.nl of 06-53762480.

En bestaat uit (alfabetische volgorde):

Elly van de Braak ( + 2018)

Werkend met het onderzoeken/ontdekken en zichtbaar maken van (professionele) identiteit, valt het me steeds weer op, dat als mensen zich bewuster worden wie ze écht zijn, er meer zelfvertrouwen en zelfwaardering ontstaat. Dat maakt de zoektocht zeer de moeite waard! Ik wil dus iets meer weten over (de kracht en functie van) zelfwaardering.


 

Cees den Hartog, Deltion College

Ik probeer me in te leven in die MBO-leraar die geconfronteerd wordt met negatieve beelden van zijn professionaliteit: vakkennis niet onderhouden, onvoldoende ervaringen met het moderne bedrijfsleven, geen begrip voor de huidige generatie jongeren, weerstand tegen vernieuwingen. Waarom is hij niet de gevierde leraar, die zijn team op sleeptouw neemt, net een bedrijfsstage achter de rug heeft en een masteropleiding volgt? Waardoor wordt zijn professionele identiteit bepaald? Is die te ontwikkelen zodat die leraar en het onderwijs er beter van worden?


 

Gerritjan van Luin, zelfstandig coach

‘Professionaliteit’ opvatten als de drive om goed te willen zijn, doet een groter appèl op professionals om naar hun professionaliteit te kijken dan de oproep om zich in te schrijven in een register zoals dat onlangs voor docenten uit het voortgezet onderwijs is opengesteld. Zo’n register is een ‘buitenkant’- perspectief, een verhaal van belanghebbende buitenstaanders voor de bühne. PI is een ‘binnenkant’-perspectief, een verhaal van betrokken acteurs in de kleedkamers en coulissen.


 

Tom van Oeffelt, Aeres Hogeschool Wageningen

Tom van Oeffelt is kernlid van de onderzoeksgroep ‘PI’. Zijn interesse gaat met name uit naar het werken rondom frames. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe groepen professionals met innovaties of veranderingen in het beroep omgaan, hoe ze hun manier van denken en doen, hun professionele frames, (kunnen) veranderen en hoe ze door te werken aan een frame elkaar kunnen verstevigen.
Tom begeleidt nu bijvoorbeeld een groep teamleiders in een traject van framing en gaat met een team ecologen aan de slag met hun professionele identiteit. Met enige regelmaat verzorgt hij ook korte introducties op het thema.
Kort zijn achtergrond: Tom studeerde Duitse taal en letterkunde in Utrecht en Würzburg. Hij was docent Duits in het voortgezet en hoger onderwijs, en vervolgens trainer en adviseur bij onderwijsadviesbureau Dekkers. Sinds 2008 werkt hij bij Aeres Hogeschool Wageningen als docent onderwijskunde in de bachelor en de master. Ook is hij onderzoeker in het lectoraat ‘Professionele identiteit en organisatieontwikkeling’ van Dr. Manon Ruijters.

Tom is bereikbaar onder 06-23870865 en t.van.oeffelt@aeres.nl


 

Josemiek Pesch/Batenburg, PeschMedical

Ik ben sinds oktober 2015 lid van de onderzoeksgroep ‘PI’ en ervaren revalidatiearts met aanvullende opleiding in veranderkunde en coaching.

Effectief samenwerken met aandacht en respect voor de kracht van diversiteit  en professionele identiteit zijn nog geen vanzelfsprekendheden in de zorg.  Zorgprofessionals raken toenemend belast door de huidige ontwikkelingen in het vak en gaan niet zelden ‘kopje onder’. Mijn passie is om de aandacht voor en bekendheid van PI in de zorg te onderzoeken, versterken en er ruimte voor te maken. Ik zie PI als de basis waarop we onze zorg verder kunnen ontwikkelen en innoveren en waarmee we de patiënten, de organisatie en onszelf als professionals recht kunnen doen. Graag denk ik met u mee over de PI aanpak en mogelijkheden in uw zorgorganisatie!

Mobiel nr 06 28485030 en info@peschmedical.nl


 

Freerk Wortelboer, NSO en zelfstandig adviseur

De psychologische en geestelijke ontwikkeling van mensen spreekt mij bijzonder aan. Wat maakt de een wijze, emotioneel stabiele en sociale persoon terwijl een ander zichzelf voorbij rent, moeilijk functioneert in de samenwerking en niet in contact lijkt met zijn eigen emoties. Wijsheid, zowel in emotionele als in cognitieve zin, vat voor mij samen wat nastrevenswaardig is voor een sterke professionele identiteit. Erikson verwijst dan vooral naar de laatste ontwikkelingsfasen (7 en 8 zie model). Deirdre Kramer omschrijft wijsheid als een proces van continue ontwikkeling waarin de cognitieve en affectieve ontwikkeling wederzijds beïnvloeden. Slimheid leidt pas tot wijsheid als je ook emotioneel ervaringen doorleefd hebt. Wijsheid dus, boeiend, niet eenvoudig beet te pakken en wat mij betreft erg aansprekend.

Oud leden:

Machiel Willemsen, Adviseur en Trainer (tot 2020)
www.internadviseren.nl
www.machielwillemsen.nl

Ik werk als trainer en adviseur graag met professionals en ben gespecialieerd in het werken met interne en externe adviseurs. In organisaties en opleidingen helpt het gedachtengoed van Professionele Identiteit professionals in hun kracht te komen en te blijven. Mijn speciale interesse gaat uit naar het ontwikkelen van het professionele frames. En het samenspel tussen het professionele zelf en het professionele frame. Oftewel hoe verhoud je je als individu tot manier van kijken van de professionele groep waartoe je behoort? Hoe ontwikkel je als groep het professionele frame? En welke spanningen ervaar je daarin als individu? En hoe kijk je daar naar als manager/directeur van zo’n groep?
Ik ben verbonden aan diverse netwerken w.o. de Baak, Twynstra Gudde, Multividuals en Mangement Expedition.
Machiel is te bereiken op 06-51701412, info@machielwillemsen.nl

 

Heleen Draijer, zelfstandig coach en adviseur (tot 2017)

Vanuit het werken met professionals en professionele organisaties, is de zoektocht naar (professionele) identiteit een veel besproken onderwerp. Het intrigeert me om te zien hoeveel kracht en motivatie het brengt zodra helder wordt wat deze identiteit inhoudt en wordt geleefd. Dit vraagt onder meer bewustwording van omgeving, waarden, drijfveren en kwaliteiten. Maar hoe kunnen organisaties en professionals dit zo inrichten dat er een omgeving ontstaat waarin het zoeken naar en uitdragen van professionele identiteit ruimte krijgt? Ik ben dus nieuwsgierig naar de randvoorwaarden en interventies die de zoektocht naar professionele identiteit in beweging (kunnen) zetten.

 

Mart van de Veeweij, Aeres Hogeschool Wageningen (tot 2016)

Professionele identiteit is een complex begrip: het kan vanuit meerdere dimensies en lagen worden benaderd. In veel modellen komen wezenlijke noties als ‘zingeving’, ‘passie’ en ’spiritualiteit’ voor. Vanuit de filosofie en later de cultuurgeschiedenis zijn termen als ‘de ziel’ en ‘bezieling’ ontstaan, deze zijn in het postmoderne denken grotendeels in onbruik geraakt maar momenteel weer actueler dan ooit. Wat is de rol van bezieling binnen de context van de professionele identiteit en wat is de invloed op bijvoorbeeld bewustwording, intrinsieke motivatie en geestelijke veerkracht?

 

Femke de Jonge, De GalanGroep (van 2011 tot 2014)

Omdat ik zo hartgrondig in de interne insteek geloof en zo vaak anders zie, raakt het me. Hoe prachtig zou het zijn als professionals zichzelf die ruimte en bevestiging kunnen geven door hun professionele identiteit (verder) te ontdekken en zelf te bepalen wanneer iets goed (genoeg) is. In dit programma ga ik vooral onderzoeken wat ervoor nodig is om een context te creëren waarin dit maximaal mogelijk is en interventies ontwerpen die hiertoe bijdragen.